Propietat intel·lectual i/o propietat industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquesta pàgina i dels seus continguts, així com el programari, els logotips, imatges, fotografies o elements gràfics susceptibles de ser identificats amb aquesta companyia són propietat de Cablematic Dos Mil S.L.U. o aquesta té el seu ús cedit La visualització dels elements, imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en qualsevol suport físic, serà permès sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb finalitats econòmiques, comercials, així com la seva distribució, modificació o alteració.

L'obtenció de qualsevol tipus de material, especialment els anteriorment esmentats, utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en la pàgina o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, dels serveis i/o dels Continguts.

Cablematic Dos Mil S.L.U. no concedeix cap llicència o autorització expressa o implícita d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret en la seva possessió o disposició.

Prohibicions

  • Utilitzar els continguts total o parcialment, amb fins o efectes contraris a la Llei, o amb efectes presumiblement contraris a aquesta.
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts sense l'autorització pertinent.
  • Fer servir els continguts o la informació obtinguda en aquesta pàgina o dels serveis per enviar publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
  • Amagar l'origen de la informació transmesa via el lloc web.
  • Col·locar informació falsa o enganyosa al lloc web.
  • Introduir ni carregar, al lloc web, informació que tingui qualsevol tipus de programari informàtic amb la finalitat danyar, interceptar, expropiar o inferir amb algun sistema, el lloc web o la informació o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
  • Manipular el lloc web o els sistemes o serveis de manera que quedi afectada negativament la funció o el funcionament dels mateixos, o que impedeixin a tercers autoritzats accedir-hi.